Публічна оферта

Умови публічної пропозиції (оферти) укласти договір приєднання про купівлю-продаж товарів

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-ХОБІ» даними умовами публічної пропозиції (оферти) укласти договір купівлі-продажу пропонує всім юридичним особам та фізичним особам-підприємцям придбати товари, інформація про які наявна на сайті interhobby.com.ua, на умовах, передбачених цим Договором приєднання.

Визначення термінів

Продавець – зареєстрована згідно законодавства України юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-ХОБІ»

Адреса інтернет-магазину: interhobby.com.ua. E-mail: interhobbyua@gmail.com.

Інформація про асортимент Товару та умови доставки наявна на Сайті interhobby.com.ua.

Покупець – юридична особа чи фізична особа-підприємець зареєстровані згідно законодавства України, що через своїх уповноважених представників вступають у відносини з Продавцем для придбання у нього Товару.

Рахунок-фактура – документ, у якому визначені умови купівлі-продажу Товару, де зазначаються реквізити Продавця та Покупця, асортимент, кількість замовлених Товарів та їх вартість, дата та номер рахунку-фактури, строк оплати (дійсності пропозиції).

Акцепт – згода Покупця з умовами пропозиції Продавця щодо продажу Товару, виражена оплатою вартості Товару у строк, визначений Рахунком-фактурою.

Видаткова накладна – документ, на підставі якого фіксується факт передачі купленого (оплаченого) Товару Покупцю.

Сайт – веб-сайт, розміщений у мережі Інтернет за адресою interhobby.com.ua з усіма його веб-сторінками та іншим наповненням.

Особистий кабінет – частина функціоналу Сайту, що дозволяє Покупцю надати контактну інформацію для Продавця.

Адміністрація сайту – працівники Продавця, що здійснюють обробку замовлень, підтримують зв’язок з Покупцями, формують вміст Сайту.

Товар – всі товари, що наявні у Продавця, інформація про які є на Сайті.

Реєстрація – заповнення форми на Сайті, яка передбачає мінімальний набір даних Покупця для підтримання зв’язку із Адміністрацією Сайту.

Замовлення – лист юридичної особи чи фізичної особи-підприємця у довільній формі або інформація надіслана через функціонал Сайту або на e-mail: interhobbyua@gmail.com із переліком Товару та однозначним вираженням наміру придбати цей Товар у Продавця. В замовленні Покупцем також вказується адреса для доставки замовленого Товару.

1. Предмет пропозиції та умови роботи з Сайтом

1.1. Продавець пропонує до продажу всі Товари, інформація про які розміщена на Сайті.

1.2. Продавець надає можливість через функціонал Сайту ознайомлюватися з асортиментом Товару Продавця.

1.3. Сайт створений та підтримується Продавцем з комерційною метою. Вся інформація розміщується на Сайті з метою інформування Покупців про асортимент, умови продажу чи доставки Товару. Продавець не дає згоду на копіювання вмісту Сайту, використання його у будь-яких інших цілях, окрім як для вибору та замовлення Товару у Продавця.

1.4. Представники Покупця можуть використовувати функціонал сайту для прискореного обміну даними, формування і погодження Замовлень, підтримання оперативної комунікації з Персоналом Сайту з питань, пов’язаних з Товаром (купівля-продаж, питання доставки, якості та ін.). У випадку створення Замовлень представником Покупця, вся надана ним інформація обробляється Продавцем та може бути використана для обробки Замовлення, реклами, маркетингового дослідження чи інших маркетингових заходів.

1.5. Всі дані що збираються Продавцем через функціонал сайту збираються з метою їх обробки для опрацювання Замовлень та подальшого контактування з Покупцем. Інформація надана Покупцем при створенні Замовлення знаходитиметься у Продавця та використовуватиметься ним з комерційною метою (для продажу товарів, реклами та ін.). Продавець використовуватиме тільки ті дані які надані фізичними особами при створенні Замовленнь. Покупець може надіслати запит на видалення його персональних даних. В такому випадку Продавец не використовуватиме ці дані у подальшому.

2. Умови замовлення Товару

2.1. Покупець ознайомившись з асортиментом, характеристиками та іншою інформацією про Товар на Сайті направляє Продавцю повідомлення (Замовлення) про намір придбати Товар у письмовому вигляді або через функціонал Сайту або на e-mail із переліком найменувань, артикулів, кількості Товару та адресою доставки замовленого Товару.

2.2. Продавець отримавши повідомлення Покупця обробляє його та інформує Покупця про можливість прийняття Замовлення. Прийняття Замовлення Покупця здійснюється Продавцем у вигляді направлення Покупцю Рахунку-фактури із зазначенням тих позицій Товару та їх кількості, які є в наявності у Продавця.

2.3. Покупець, отримавши Рахунок-фактуру, здійснює Акцепт пропозиції Продавця шляхом оплати вартості Товару у строк, вказаний у Рахунку-фактурі. У випадку, якщо оплата здійснена пізніше за строк, вказаний у Рахунку-фактурі, Продавець вважатиме, що Акцепт не відбувся та Продавець не зобов’язаний передати Товар Покупцю на тих же умовах та за тою ж ціною, яка вказана у Рахунку-фактурі.

2.4. Після Акцепту пропозиції Продавця, Продавець здійснює доставку Товару Покупцю кур’єром, на умовах визначених на Сайті у розділі «Доставка і Оплата», на адресу, вказану Покупцем у Замовленні

3. Якість, характеристика, комплектність Товару

3.1. Товар реалізовується Продавцем у тому ж вигляді, у якому він випускається на ринок виробником відповідного Товару. Продавець не вносить коректив чи доповнень до маркування, не змінює комплектності товару, весь Товар реалізовується за принципом «як є», з урахуванням вимог законодавства щодо маркування. Здійснюючи Замовлення Покупець підтверджує свою обізнаність щодо характеристик Товару, його заводської комплектності чи іншого наповнення, умов використання.

4. Умови оплати (Акцепту)

4.1. Покупець оплачує Товар у строк, визначений Рахунком-фактурою. Відсутність оплати у строк визначений у Рахунку-фактурі вважатиметься Продавцем відмовою Покупця від Замовлення.

5. Умови передачі Товару

5.1. Продавець здійснює доставку оплаченого Товару до Покупця на умовах визначених розділом «Доставка і Оплата», що міститься на Сайті, на адресу вказану Покупцем у Замовленні. Рахунок-фактура наданий Продавцем, за результатом опрацювання Замовлення та погодження умов його виконання, міститиме ціни на Товар, що включатимуть в себе вартість їхньої доставки. При передачі оплаченого Товару уповноважені представники Продавця та Покупця підписують видаткову накладну. За письмовим погодженням з Покупцем Товар може бути переданий будь-яким зручним для Сторін. При доставці товару через сервіс доставки (Нова пошта або ін.) передача Товару Покупцю відбувається перевізником.

5.2. Продавець здійснює доставку Товару кур’єром на умовах визначених на Сайті у розділі «Доставка і Оплата» або направляє Товар через перевізника (Нова Пошта або ін.) для подальшого отримання Покупцем у територіальному відділенні перевізника. У випадку, якщо Покупець не приймає Товар без належного обґрунтування Продавець зберігає Товар протягом 5 календарних днів з останнього дня, коли він мав бути прийнятий Покупцем. При простроченні прийняття товару понад 5 календарних днів Продавець має право розпорядитися Товаром на свій розсуд.

5.3. Повноваження на здійснення господарської операції особи, яка в інтересах юридичної особи або фізичної особи - підприємця одержує основні засоби, запаси, нематеріальні активи, грошові документи, цінні папери та інші товарно-матеріальні цінності згідно з договором, підтверджуються відповідно до законодавства. Такі повноваження можуть бути підтверджені, зокрема, письмовим договором, довіреністю, актом органу юридичної особи тощо.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони Договору звільняються від відповідальності у разі настання дії форс-мажорних обставин. Форс-мажорні обставини – це надзвичайні та невідворотні обставини, які об’єктивно впливають на виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, дію яких неможливо було передбачити та дія яких унеможливлює їх виконання протягом певного періоду часу. Дія таких обставин може бути викликана: винятковими умовами і стихійним лихом (епідемія, сильний шторм, землетрус, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, пожежа тощо); непередбаченими обставинами, що відбуваються незалежно від волі і бажання Сторони (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, диверсії, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення тощо).

6.2. У випадку виникнення форс-мажорних обставин Сторони повинні повідомити про такі обставини одна одну у письмовій формі протягом трьох банківських днів з дня їх виникнення. Сторона, яка посилається на обставини, передбачені в п. 6.1. Договору повинна протягом 10 (десяти) календарних днів надати іншій Стороні зазначене повідомлення, підтверджене Сертифікатом Торгово-промислової палати України або регіональної торгово-промислової палати про форс-мажорні обставини.

6.3. У разі, коли зазначені в п. 6.1. Договору обставини та їх наслідки продовжують діяти більше 30 (тридцяти) календарних днів, Сторони в стислі строки проводять переговори з метою виявлення найбільш прийнятних альтернативних способів виконання даного Договору і досягнення відповідних домовленостей. У цьому разі Сторони мають право достроково розірвати даний Договір, шляхом укладення до нього додаткової угоди, при цьому, кожна із Сторін зобов’язана повернути іншій все отримане за даним Договором.

7. Інші умови

7.1. Адміністрація сайту має право у будь-який момент на свій розсуд змінювати наповнення Сайту, в тому числі видаляти дані Покупців, змінювати ціну чи інформацію про Товар, умови та вартість доставки чи інші відомості, що наявні на Сайті. При цьому, у випадку зміни на Сайті ціни та вартості Товару після Акцепту Покупцем Продавець при виконанні Замовлення Покупця керується умовами акцептованої пропозиції (Рахунку-фактури).

7.2. Здійснюючи Замовлення Покупець тим самим підтверджує свою обізнаність з вмістом Сайту, характеристиками, умовами та вартістю доставки Товару.

7.3. Здійснюючи Акцепт Покупець тим самим підтверджує свою згоду на всі умови викладені у Рахунку-фактурі щодо ціни, асортименту, кількості та інших індивідуальних характеристик Товару.

7.4. Здійснюючи приймання Товару Покупець тим самим підтверджує його якість та відповідність зробленому ним Замовленню.

7.5. Здійснивши Замовлення через функціонал Сайту Покупець підтверджує свою обізнаність з правилами роботи Сайту, умовами збору і обробки даних, а також із тим, що на вказані ним контактні дані йому можуть направлятися повідомлення щодо змін в роботі Продавця, змін ціни чи асортименту відстежуваних товарів чи рекламного характеру (у вигляді електронних листів, Viber-повідомлень, СМС).

7.6. Повернення Товару допускається тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.7. Адміністрація сайту має право зберігати електронні повідомлення та іншу переписку з Покупцями. Адміністрація сайту має право не реагувати на повідомлення Покупця, не пов’язані з метою існування Сайту – реалізації Товару. Всі претензії чи побажання з приводу роботи Сайту приймаються у письмовому вигляді на місцезнаходження Продавця.

7.8. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права за цим Договором або права, які обумовлені існуванням цього Договору, в тому числі заставляти права, передавати право вимоги або укладати договори про переведення боргу з третіми особами, договори поруки, укладати інші договори, які можуть мати як наслідок заміну кредитора або боржника за цим договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони. При порушенні зазначених умов укладені договори є недійсними та Сторони не зобов’язані їх виконувати.

7.9. Цей Договір складається з двох частин: публічна оферта з укладання договору приєднання про купівлю-продаж товарів, розміщена на офіційному сайті Продавця interhobby.com.ua та Акцепту публічної оферти.

7.10. Цей Договір діє до повідомлення Продавцем інформації про його припинення шляхом розміщення такої інформації на офіційному сайті та/або шляхом письмового повідомлення Покупця будь-яким чином.

7.11. Сторони зобов’язуються не розголошувати отриману у зв’язку з укладенням та виконанням умов даного Договору інформацію третім особам.